điều khoản sử dụng

Quy định chung

Bằng việc ghé thăm website Americanplus.vn và sử dụng các dịch vụ, Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này của chúng tôi. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền và nghĩa vụ của chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chấp thuận điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó. Nếu bạn không chấp thuận hoàn toàn các điều khoản sử dụng này, bạn không nên sử dụng trang web.

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn đã tiếp cận phiên bản mới nhất. Việc bạn sử dụng Trang web sẽ được xem như sự chấp thuận phiên bản hiện tại của Điều khoản sử dụng này.

Chấp thuận sử dụng

Bạn đồng ý rằng tất cả việc sử dụng Trang web của bạn phải phù hợp với các điều kiện sau: bạn không thể sử dụng Trang web vào bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp (ở quốc gia bạn cư trú và/hoặc quốc gia bạn đang truy cập Trang web) hoặc bị cấm bởi Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào; bạn không thể sao chép, tải xuống, tái sản xuất, tái bản, dựng lên, quảng bá, truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên Trang web dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ trường hợp hoàn toàn cần thiết đối với việc sử dụng của riêng cá nhân bạn, phi thương mại, hợp pháp, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Bạn không thể, và không được hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào né tránh hay vô hiệu hóa bất kỳ tính năng bảo mật nào của Trang web hoặc tải lên, truyền tải hoặc phân tán bất kỳ virus hoặc mã độc hại nào qua Trang web.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả bản quyền, thương hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện hoặc được bao hàm trong Trang web sẽ luôn là tài sản thuộc sở hữu của APG hoặc nhà cấp phép của APG. Trừ khi được quy định trong Điều khoản sử dụng này, việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn bất kỳ quyền, tư cách, lợi ích hay giấy phép nào đối với bất kỳ sở hữu trí tuệ nào như vậy.

Bạn được phép sử dụng bất kỳ tài liệu và/hoặc nội dung nào trên Trang web chỉ khi được APG hoặc nhà cấp phép của APG cho phép. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản sử dụng này, bất kỳ việc sử dụng các tài liệu hoặc nội dung đó, bao gồm sao chép, tái sản xuất, truyền tải, phân phối, khai thác thương mại hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh, đều bị cấm.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào như vậy, bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Không bảo đảm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu rủi ro về việc sử dụng trang web và những nội dung trong trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, tên, hình ảnh, hình chụp, biểu trưng và biểu tượng đối với hoặc liên quan đến APG hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cũng như sản phẩm và dịch vụ của bên đó được cung cấp nguyên trạng và trên nền tảng có sẵn mà không có bất kỳ đại diện nào hoặc đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đảm bảo ngụ ý về tính thương mại, sự phù hợp đối với mục địch cụ thể, không vi phạm, tương thích, bảo mật, chính xác và hoàn chỉnh.

Trừ khi được yêu cầu theo luật, chúng tôi không đảm bảo tài liệu chứa trong trang web hoặc bất kỳ chức năng nào của trang web khi vận hành mà không gián đoạn hay trì hoãn, hoặc sẽ không bị lỗi, virus hay lỗi kỹ thuật hoặc tương thích với bất kỳ phần mềm hay tài liệu nào khác.

Giới hạn trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, APG và nhà cung cấp dịch vụ của APG, hoặc các thành viên liên quan của APG sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào trên bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản trong bất kỳ trạng thái nào; (ii) tổn thất phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trái phép thông tin bảo mật của APG và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó; (iii) mất dữ liệu; (iv) mất lợi nhuận; (v) mất uy tín; hoặc (vi) tổn thất mà bên thứ ba phải chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc truy cập, sử dụng hoặc hoạt động Trang web.

Thông tin cá nhân

Trong quá trình bạn sử dụng Trang web, bạn có thể cung cấp cho APG thông tin cá nhân của bạn qua Trang web. Trong trường hợp đó, mọi thông tin cá nhân như vậy sẽ được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư của APG

Chấm dứt hoạt động

APG có quyền đình chỉ Trang web, hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn và không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Hủy nhận thư

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email được người dùng cung cấp để gửi các thông tin và cập nhật mà người dùng quan tâm như các yêu cầu đặt hàng, các thông tin về doanh nghiệp…Nếu bất kỳ khi nào bạn muốn hủy nhận thư, chúng tôi đều đính kèm các hướng dẫn hủy nhận thử ở cuối mỗi email.

Điều khoản khác

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Các tiêu đề chỉ dành cho mục đích tham khảo và không xác định, giới hạn, xây dựng hoặc mô tả phạm vi hoặc mức độ của phần đó.

APG lưu trữ quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục theo luật pháp và công bằng đối với các vi phạm Điều khoản sử dụng này và/hoặc các quy tắc và quy định được đặt ra trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn quyền chặn truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể.

Chính sách quyền riêng tư

APG đã thiết lập chính sách quyền riêng tư để xử lý thông tin cá nhân mà trang web của APG có thể thu thập khi bạn truy cập trang web này (https://Americanplus.vn/) (“Trang web”) như được nêu dưới đây và APG sẽ tuân thủ chính sách quyền riêng tư và xử lý tất cả thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin của khách hàng, theo cách an toàn và phù hợp.

Thu thập thông tin cá nhân

APG thu thập thông tin khi bạn đăng ký trên website của APG. Các thông tin thu thập bao gồm tên, email, số điện thoại và nhu cầu của bạn liên quan đến dịch vụ của APG.

Sử dụng thông tin cá nhân

Trừ khi được pháp luật cho phép như một ngoại lệ, APG sẽ sử dụng thông tin mà APG thu thập được sau khi bạn đăng ký trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng của cả hai bên.

Cung cấp thông tin cá nhân

Trừ khi được pháp luật cho phép như một ngoại lệ, APG sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba không phải là những đối tác của APG theo đúng nhu cầu của khách hàng.

Trừ khi được pháp luật cho phép như một ngoại lệ, Công ty sẽ cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba ở nước ngoài với sự đồng ý trước của bạn.

Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

APG sẽ thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết và thích hợp để đảm bảo quản lý an toàn thông tin cá nhân của bạn. APG đã quy định các biện pháp an toàn cụ thể cho thông tin cá nhân khách hàng riêng biệt trong quy định nội bộ của APG.

Sử dụng thông tin cá nhân theo cách không cho phép nhận dạng các cá nhân
Để đạt được các mục đích như quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, APG có thể sử dụng thông tin cá nhân khách hàng bằng cách chuyển đổi nó thành các loại thông tin thống kê và các loại thông tin khác theo cách không cho phép nhận dạng các cá nhân (không xác định được danh tính cá nhân).

Đánh giá

Đối với việc xử lý thông tin cá nhân. APG sẽ xem xét và cải thiện các quy định của mỗi điều khoản được liệt kê ở trên theo yêu cầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật, American Plus Group (APG) vẫn không phải nhận bất kỳ trách nhiệm, pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào. Nội dung và tài liệu có trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành hợp pháp hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát có thể phát sinh từ sự tin cậy vào thông tin trên trang web này và chúng tôi không bảo đảm, bày tỏ hoặc ngụ ý, liên quan đến sự sẵn có của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào ở bất kỳ quốc gia nào. Thông tin trên trang web này không nên được cho là cơ sở cho bất kỳ quyết định nào về việc lựa chọn một kế hoạch được vạch ra cụ thể; cũng không nên dựa vào tư vấn pháp lý hoặc được coi là sự thay thế cho tư vấn chuyên môn chi tiết trong các trường hợp riêng lẻ.

Không có điều gì trên trang web này cấu thành một đề nghị, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị liên quan đến bất kỳ sản phẩm đầu tư hoặc đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ bảo mật nào. APG khuyên bạn nên có sự tư vấn chuyên môn độc lập của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc đầu tư để có được các đặc quyền cư trú hoặc quyền công dân.

APG không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của American Plus Group tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (APG) duy trì và cập nhật. APG sẽ xác định các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi APG về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. APG không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này sẽ được gửi tới APG để nhận được câu trả lời.

Thông tin được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi sự phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ chịu sự điều chỉnh của APG đối với yêu cầu đăng ký trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.

Không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của APG.

Sửa đổi lần cuối vào ngày 30 tháng 11 năm 2021.