Lịch Chiếu Khán Di Dân Visa Mỹ 07/2024

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 07/2024...

Lịch Chiếu Khán Di Dân Visa Mỹ 06/2024

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 06/2024...

Lịch Chiếu Khán Di Dân Visa Mỹ 05/2024

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 05/2024...

Lịch Chiếu Khán Di Dân Mỹ 04/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Lịch Chiếu Khán hàng tháng cho tháng 4 năm 2024 Lịch Chiếu Khán...

Lịch Chiếu Khán Di Dân Visa Mỹ 03/2024

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 03/2024...

Lịch Chiếu Khán Di Dân Visa Mỹ 02/2024

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 02/2024...

Lịch Chiếu Khán Di Dân Visa Mỹ 01/2024

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 01/2024...

Lịch Chiếu Khán Di Dân Visa Mỹ 12/2023

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 12/2023...

Lịch Chiếu Khán Di Dân Visa Mỹ 11/2023

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 11/2023...